7+

Музыкальный руководитель

«Чинчи шуру» моорейи

«Чинчи шуру» моорейи Сорулгазы: Кыс уругларнын чаражын, аажы-чанын, мозу-будужун көөрү. Уругларнын чугаазын сайзырадыр, сагынгыр-тывынгырын, уран-талантызын, ус-шеверин делгемчидер. Улус мурнунга бодун шын алдынар, арны чазык болурун чедип алыр. Киржикчилерни болгаш көрукчулерни чараш чүүлдү көруп билиринге кижизидери. Ада-иелерни уруу дээш сагыш човаар, оон эки талаларын билип, үнелеп көөрүн чедип алыр. Белеткел болгаш дерилге: Каш хонук бурунгаар киржикчилернин… Далее